Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3113 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Esmena de l'edicte d'aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 del Pla general i Text refós del sector "Roqueta"
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3050 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm. 9
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3022 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de la reparcel·lació voluntària de la UA núm. 9
Exercici: 2022 Bop: 73-0 Edicte: 2928 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Exposició pública del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2656 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial del Reglament d'ús de les instal·lacions municipals de Vila-sacra
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2651 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 53-0 Edicte: 1895 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 del Pla General i Text Refós de Vila¿sacra del sector "Roqueta"
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1579 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de la memòria valorada de la pavimentació del camí de Palol
Exercici: 2022 Bop: 43-0 Edicte: 1460 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ( IVTNU) per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 30-0 Edicte: 879 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici 2022
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch